25 12, 2019

ขอเชิญชวนเป็นผู้สนับสนุนพิมพ์วารสาร Keep Kool ประจำปี 2563

2019-12-25T01:48:33+00:00 ธันวาคม 25th, 2019|ข่าว|

ทางสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เป็นองค์กรเอกชนอิสระ ที่มีจุดมุ่งหมายหลัก ในการเป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์ในแวดวงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุกๆ ทางที่เป็นไปได้แก่อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ส่งเสริม อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยให้เป็นผู้นำทางอาเซียน” เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ทางสมาคมฯ ได้จัดพิมพ์วารสาร Keep Kool เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิก องค์กร หน่วยงาน บุคคลที่มีความสนใจทั่วไป จำนวน 4 ฉบับ ต่อปี ซึ่งในปี 2563 จะพิมพ์วารสาร ฉบับที่ 56 ในเดือนมีนาคม 57 เดือนมิถุนายน 58 เดือนกันยายน 59 เดือนธันวาคม ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนหน้าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวารสาร Keep Kool ใน อัตราค่าโฆษณาต่อ 1 หน้า ดังต่อไปนี้ ปกหน้าใน                                               14,400   บาทปกหลังใน                                               14,400   บาทปกหลังนอก                                            24,000   บาทเต็มหน้า (ในเล่ม [...]