26 04, 2021

ฟรี! ประชาสัมพันธ์แนะนำสมาชิกและประเภทธุรกิจในวารสาร Keep Kool

2021-04-26T07:07:48+00:00 เมษายน 26th, 2021|ข่าว|

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ได้จัดทำวารสาร Keep Kool 4 ฉบับต่อปี เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก และองค์กรที่อยู่ในธุรกิจเครื่องทำความเย็น และทางสมาคมฯ มีดำหริจะจัดทำวารสาร Keep Kool ฉบับพิเศษ (Directory) ปีละ 1 ครั้ง โดยจะให้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัทของสมาชิก และประเภทธุรกิจ ขนาด 105 x 72.6 mm. ความละเอียด 300 dpi. (ไฟล์ Ai) การจัดวางเป็นรูปแบบแนวนอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกสมาคมฯ ส่ง Art Work ประชาสัมพันธ์ให้ทางสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 หากไม่ส่งภายในวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิที่จะลงโฆษณาดังกล่าว โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปี ประจำปี 2564 และได้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับสมาคมฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

1 04, 2021

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

2021-04-01T09:43:58+00:00 เมษายน 1st, 2021|ข่าว|

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามแนบ) ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ โดยส่งใบตอบรับกลับมาที่ อีเมล [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. o๒-๑๘๔-๔๖๑๘ หรือ o๙๘-๒๘๗-๕๔๗๔ Download เอกสารตอบรับ สิ่งที่ส่งมาด้วย               ๑.  กำหนดการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓      ๒.  ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓      ๓.  วิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)      ๔.  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี [...]