ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามแนบ)

ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ โดยส่งใบตอบรับกลับมาที่

อีเมล [email protected]

ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. o๒-๑๘๔-๔๖๑๘ หรือ o๙๘-๒๘๗-๕๔๗๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย         

     ๑.  กำหนดการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

     ๒.  ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

     ๓.  วิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

     ๔.  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

2021-04-01T09:43:58+00:00 เมษายน 1st, 2021|ข่าว|