ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (“สมาคม”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์ “สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย” ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯ ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ซี่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวระบบ นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำจำกัดความ

คำศัพท์ต่อไปนี้ที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือบริบทเป็นอย่างอื่น

“สมาคมฯ” หมายถึง สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ผู้บริหาร และพนักงาน
“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาใช้งานและบริการบนเว็บฯ
“เว็บฯ” หมายถึง เว็บไซต์ “สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย”
“ข้อตกลงและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงที่อาจได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยเราเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะอยู่ในเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารอื่นใด

1. การตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย และบริษัทหรือสมาคมอื่น ๆ ในเครือ ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ “สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย” กับผู้ใช้งานหรือสมาชิกของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้บริการบนเว็บไซต์ “สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย” ของ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

  • การใช้งานหรือบริการเว็บไซต์ “สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย” ของ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ใช้งานต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นใด ๆ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานไม่ถือว่าได้รับอนุญาต (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ “สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย” ของสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ทุกประการก่อนเริ่มต้นการใช้งานหรือบริการ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่หรือใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ “สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย” ของ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
  • การที่ผู้ใช้งานเข้าถึง ใช้งาน หรือบริการ ดาวน์โหลด พูดคุย ติดต่อสื่อสาร กดเมนูคำสั่งใด ๆ หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปบนเว็บไซต์ ถือการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ และระเบียบต่าง ๆ ที่มีตามนโยบายของ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ทุกประการ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกผันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าภายใต้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ รูปถ่าย วีดีโอ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทก่อน บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงใดๆการใช้งานเว็บไซต์นี้

3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล

3.1. บริษัทมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ Privacy Policy

4. กฎหมายที่ใช้

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราผ่านทาง ‘นโยบายคุกกี้’ และ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’

ตกลง