About Us 2020-05-18T02:12:09+00:00

ในราวกลางปี 2534 ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีนโยบาย ให้มีระบบความปลอดภัย สำหรับโรงงานผลิตน้ำแข็ง ห้องเย็น และภาชนะแรงดันทั้งหมด แต่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ มีการรวบรวมกลุ่มบริษัท เครื่องทำความเย็น เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับมาตรฐานและ แนวทางในการตรวจสอบ เพื่อออกหนังสือรับรอง ความปลอดภัย

 • 23 ธันวาคม 2534
  ผู้แทนจากบริษัท เครื่องทำความเย็น 21 บริษัท ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก กองความปลอดภัยโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 4 ท่าน ประชุมเห็นควร ให้มีการรวมตัวของบริษัท ผู้ประกอบการด้านเครื่องทำความเย็น โดยก่อตั้งเป็นสมาคม
 • เมษายน 2535
  จดทะเบียนสมาคมในชื่อ “สมาคมอุตสาหกรรม เครื่องทำความเย็นไทย” โดยมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 10 ราย และได้รับใบอนุญาต สมาคมการค้า เมื่อ 17 ธ.ค. 2535
 • 1 มกราคม 2541
  เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย” ชื่อย่อ ส.ย.ท. หรือ (THAI REFRIGERATION ASSOCIATION) ใช้ตัวย่อคือ TRA


“ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทยให้เป็นผู้นำในอาเซียน”

 • บทบาทของสมาคมฯ ต่อสังคมโดยรวม
 • บทบาทของสมาคมฯ ในตลาดต่างประเทศ
 • ส่งเสริมวิสาหกิจของสมาชิกทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
 • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้
 • มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
 • สร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องทำความเย็น
 • จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเครื่องทำความเย็นเพิ่มมากขึ้น
 • เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้บนเวบไซต์ของสมาคมฯ
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดร่างมาตรฐานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านเครื่องทำความเย็น
 • สนับสนุนให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น
 • ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับผู้ใช้เครื่องทำความเย็น

 • ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
 • สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ
 • แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในเชิงวิชาการ ข่าวสารการค้า การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ในสาขาเครื่องทำความเย็น
 • ขอทราบสถิติหรือเอกสาร จากสมาชิก ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
 • ส่งเสริมคุณภาพของเครื่องทำความเย็น ให้ได้มาตรฐานที่ดี วิจัยและปรับปรุงการผลิต การค้าให้ได้ผลยิ่งขึ้น
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงาน ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ กับส่วนราชการ ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค
 • ส่งเสริมและหาช่องทางสนับสนุน การขยายตลาดจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
 • เป็นตัวกลางทำความตกลง หรือวางระเบียบ ให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ ปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ของสมาชิก ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 • ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 • เพื่อการค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริม และอบรมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ภายในประเทศก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับ ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้
 • เพื่อจัดฝึกอบรม เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการควบคุมดูแลระบบ เครื่องทำความเย็น ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 • ส่งเสริมสันทนาการและกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิก
 • สื่อสารข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องทำความเย็นไปยังสมาชิก
 • สื่อสารเรื่องกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่มีผลต่อสมาชิก
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างสมาคมไปยังสมาชิก
 • สมาชิกอยากมีสิทธิ์เข้าร่วมและเสนอญัตติในการประชุมใหญ่ของสมาคม